Рома "Прайд".

Програма “Подобряване на контрола на туберкулозата в България” на Министерство на здравеопазването, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.

Рома "Прайд".

Рома "Прайд".

Програма “Подобряване на контрола на туберкулозата в България” на Министерство на здравеопазването, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.

Рома "Прайд".

Работен семинар по комп. 5 по проект "Превенция на заболяванията от туберколоза".

Работен семинар по комп. 5 по проект "Превенция на заболяванията от туберколоза".

Рома "Прайд"

Рома "Прайд" - Шумен с участници от Словения.

семинар,организиран от ФГУ.

Рома "Прайд"

Рома "Прайд"

Рома "Прайд"

РФ "Искра"

ЦСРИ за деца в рискови групи.

Откриване на детска изложба по проект "Готови за училище",финансиран от "Тръст за социална алтернатива",реализиран от РФ "Искра".

Работа с деца.

         Roma Foundation “Iskra”

           Bulgariq Shumen – 9700

95 General Skobelev Street

Tel.  054/982 670;054/969 695

               

                                Информация за конкректни дейности.

 

                                      

                                        ОФИЦИАЛНИ ДАННИ

 

 

Наименование          Ромска фондация „Искра”- Шумен

Правно-организационна форма    

Юридическо лице с нестопанска цел в обществена полезна дейност.

ЕИК по БУЛСТАТ    127032952

Адрес по съдебна регистрация: град Шумен, ул. „ген.Скобелев” №95

Административен  адрес: град Шумен - 9700, ул. „ген.Скобелев” № 95

Град и пощенски код           Гр.Шумен п.к.9700

телефон №     054/982 670: 0889 208 777

факс №           054/800 400

Ел. поща         s_karakashev@abv.bg

Интернет-страница  www.rfiskra.SimpleSite.com

https://www.facebook.com/groups/191285451021172/photos/

банкова сметка за дарения:

IBAN: BG02IORT80061000750901

"ИНВЕСТБАНК" - АД ШУМЕН

BIC - IORTBGSF

ул."Панайот Волов" 19

9700 Шумен

 

 

Име на официалния представител

Серги Кирилов Каракашев - социален педагог,магистър ръководство и контрол в системата на социалните дейности.

Председател на УС на РФ "Искра".

Общински съветник в Общински съвет – Шумен мандат 1999 – 2003 г.

Заместник-председател на Националният съвет за Сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси към Министерски съвет – сега.

Заместник-председател на Комисията за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) - сега.

ОПИСАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

Ромска фондация “Искра” бе основана на 20.06.1995 г. Основна цел на фондацията е да подпомага развитието на ромската култура, образованието и всичко свързано с проблемите на ромите, чрез стимулиране на неправителствения ромски сектор, създаване на благоприятна среда за функционирането му и разширяване на възможностите, видовете дейности и участието на ромските НПО на национално и местно ниво в обществения живот.През месец септември 1995 г. бе създаден офис за работата на инициативната група. В първите две години сформираните екипи разработиха дългосрочна програма за работата на фондацията. Бяха разработени проекти, насочени към решаване на социални, здравни, екологични, образователни и културни проблеми. Договорени бяха партньорски взаимоотношения с Община Шумен, с Педагогическия факултет на ШУ „Еп. Константин Преславски”, с дирекциите “Социално подпомагане” и “Бюро по труда” в град Шумен. От 20.12.1999 г. РФ “Искра” е лицензирана от МТСП за предоставяне на социални услуги чрез Бюро за социални услуги, а от 16.12.2003 г. и чрез дневен център и домашен социален патронаж. През 2006 г. Фондацията бе лицензирана и за предоставяне на социални услуги в дневен център за деца с увреждания и деца в неравностойно социално положение. (Приложени са копия от лицензните документи) За осъществяване на дейността Община Шумен предостави за безвъзмездно ползване сграда /бивша детска градина/от 2000 година, която екипът на Ромска фондация „Искра” и привлечени от фондацията доброволци ремонтираха със собствени средства. През 2008 година Общинският съвет – Шумен отдаде сградата за безвъзмездно ползване на фондацията за още 10 години т.е. до 2018 година.

През 2001 година РФ “Искра” бе пререгистрирана в съответствие с пар. 1 ал. 4 от ПЗР на ЗЮЛНСЦ.

От 2004 г. работи Ромският културно информационно консултантски център.

През 2012 г. фондацията е лицензирана от ДАЗД за предоставяне на услуги в Център за социална рехабилитация и интеграция на деца от рискови групи.

За осъществяване на интеграция на ромите в обществения живот създаденият Ромски културно-информационно консултантски център работи в няколко направления:

1.         В сферата на социалните услуги.

2.         В сферата на културата.

3.         В сферата на образованието.

4.         Улесняване достъпа до здравеопазване на ромите.

5.         Реализация на програма “Деца на улицата”

6.         Партньорство с местни власти – създаване на общинска стратегия за равноправни интегриране на ромите в гражданското общество.

Основна цел на фондацията е да подпомага развитието на ромската култура, образованието и всичко свързано с решаване проблемите на ромите, чрез стимулиране на неправителствения ромски сектор, създаване на благоприятна среда за функционирането му и разширяване на възможностите, видовете дейности и участието на ромските НПО на национално и местно ниво в обществения живот.

Организацията работи за равноправното участие на ромите в обществено-икономическия живот на страната чрез изпълнение на конкретни действия в областите образование, жилищна политика, здравеопазване, заетост, култура и спорт.

Основни дейности на организацията в момента

Основните дейности на организацията в настоящия момент са съсредоточени в няколко области – образование, здравеопазване, социални дейности, младежка заетост.

Област ОБРАЗОВАНИЕ

Фондацията осигурява възможности за предотвратяване на социалната изолация и увеличаване на пригодността за заетост и адаптивност чрез придобиване на трудови навици и практически умения у младежите в базата на РФ “Искра” – Шумен – в гр. Върбица и гр. Велики Преслав за осъществяване на клубни младежки дейности (“SOS” клубове и танцови състави). Осмислянето на свободното време на децата и младежите с дейности в сферата на културата е превантивна мярка срещу социалните рискове, която провокира интерес и участие на обществеността и институциите за осигуряване на подходяща социална среда за развитие на младежката общност. Фондацията ежегодно (за 14 път) участва в Националния фестивал за Ромски песни и танци, гр. Стара Загора. Изграденият танцов състав към фондацията е отличаван два пъти с първо и веднъж с второ място в рамките на този авторитетен международен форум на ромската култура и традиции.

От 2004 година в сградата на фондацията е създадена ученическа занималня.

Основните дейности в занималнята са:

•          Сформиране на работен екип и съвет за подкрепа на  дейностите;

•          Провеждане на обучения за изграждане на капацитет за ефективно изпълнение на дейностите;

•          Организиране и провеждане на извънкласните извънучилищни дейности за деца от І до ІV клас;

•          Активност и гражданско участие за младите хора от 5 до 12 клас от проектните училища;

•          Работа с деца с трудности в поведението;

•          Ангажиране на общността;

Всяка година във фондацията  студенти от ШУ ''Eп. Константин Преславски'' практически се обучават по 500 часа по своята специалност.

Област ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Организацията партнира на РЗИ – Шумен по различни проекти, свързани със здравната култура, както и във връзка с Международния ден за съпричастност към засегнатите от ХИВ/СПИН. Всяка трета неделя на месец май се отбелязва Международния ден за съпричастност към засегнатите от ХИВ/СПИН. Международният ден за съпричастност към засегнатите от ХИВ/СПИН се отбелязва от 1983 г. и има за цел да бъде изразена почит към паметта на починалите от СПИН и да бъде привлечено вниманието на обществеността към последствията от пандемията, програмите за превенция и контрол на заболяването, достъпа на засегнатите до лечение и грижи. Организацията е канена и участва активно в срещи за предоставяне на експертно мнение в редица области - образование, здравеопазване, жилищна и социална политика и заетост.

В същото време в рамките на своята информационно-просветна дейност фондацията, в партньорство с Областния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси и общинските и областните експерти в областта на равноправната интеграция на ромите оказва активна подкрепа на програми и инициативи, свързани с превенцията на здравето в ромските общности в община Шумен. Представители на фондацията участват активно в разпространението на информация сред  местните общности за възможностите за участие в стипендиантски програми на Институт „Отворено общество” („Стипендиантската програма за студенти по медицина от ромски произход и лекари-специализанти”; Програмата е подкрепена от Институт „Отворено общество” – Будапеща и Ромски Образователен фонд), организиране на подготвителни курсове за матура и кандидатстудентски изпити за младежи от етнически малцинства с фокус върху ромите в област Шумен и др. и съдейства логистично за организацията на теренни проучвания на проблемите в местните общности (вкл. в областта на здравеопазването – за целите на Доклада „Държавата трябва да е достатъчно богата за здравето на децата си /Обобщени резултати от качествено проучване на проблеми и предизвикателства на майчиното и детско здравеопазване/ в Перник, Монтана, Шумен, Смядово, Долни Цибър и София по проект на Институт „Отворено общество” и УНИЦЕФ.

Партньори на организацията

Организацията е развила широка партньорска мрежа в областите, в които работи. Ето и някои от тях:

Община Шумен;

Бюро по труда – Шумен, Велики Преслав, Върбица;

Дирекция „Социално подпомагане” – Шумен и клоновете във Велики Преслав и Върбица;

ШУ „Еп. Константин Преславски”;

РИОКОЗ – Шумен;

Дом на науката и техниката”- Шумен ;

Основно училище „Панайот Волов”, с. Мадара – община Шумен;

Шесто основно училище “Еньо Марковски – Шумен;

Трето Основно училище “Д. Благоев” – Шумен;

Средно образователно училище “Трайко Симеонов” – Шумен;

Ж.Р.С.”ХАЯЧИ“ – гр.Нови пазар;

Сдружение „Свят без граници” гр. Стара Загора;

Фондация“Арете“ – България;

Фондация „Институт „Отворено общество” – София;

Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ – ВеликоТърново;

Областен съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси – Шумен;

РФ“Искра“ е член и учредител на Форум Гражданско Общество – неформално сдружение, в което членуват над  сто и петдесет нестопански организации от цялата страна;

Председателят на УС на РФ“Искра“ е зам.председател на НССЕИВ  към Министерски съвет и зам.председател на Комисията за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интеграция на ромите 2012-2020.

УПРАВЛЕНСКИ И ИЗПЪЛНИТЕЛСКИ КАПАЦИТЕТ

Опит с проекти в следните области:

Социална работа

Организацията основно работи с представители на ромската общност, които са ситуирани в компактни ромски квартали на територията на община Шумен и Шумен област /Велики Преслав, Нови пазар, Върбица/. В гр. Шумен, гр. Върбица и гр. Велики Преслав организацията провежда поредица от срещи и беседи с роми от различни квартали/в кварталите живеят средно около 1000 души/ съвместно с комисията по „Здравеопазване” към Ромския обществен съвет към община Шумен по следните теми: „Семейно планиране”, „Детско и майчино здраве”, „Болести, предавани по сексуално-преносим път”, „Употреба на наркотични вещества и последствия от тях” и други, свързани с повишаването на здравната култура на ромското население.

Инициативите са осъществени изцяло с доброволен труд на членовете и доброволците на фондацията и със собствени средства. Реализирахме проект в три общини, в градовете Шумен, Велики Преслав, Върбица за утвърждаване на устойчив модел за интеграция на безработни младежи в социалното и културното пространство и за повишаване на пригодността за заетост на младежите, за повишена адаптивност, инициатиност чрез придобиване на трудови навици и практически умения за осъществяване на клубни младежки и детски дейности. Организират се детски “SOS” клубове и младежки и детски танцови състави.

Клуб “Бъдеще” 15.09.1998 г. – 15.09.1999 г

Работа с деца с противообществени прояви и деца жертви на насилие от община Шумен, финансиране от Британски ноу-хау фонд “Спасете децата” – Великобритания през периода.

“Обединен детски комплекс” – изпълнение 2002г.        

Работа с деца за практическо усвояване на български език и разширяване на жизнения опит на ромските деца, необходим за постъпване в първи клас и стимулиране на интереса на техните родители към образованието. Финансиране от Световната банка .

Извънкласно обучение 01.12.2002 г. – 30.09.2003          

Подготовка за първи клас, езикова работа с деца, разширяване на адаптивността и информираността на децата.

Ограмотителни курсове и клубни дейности Изпълнение 2003-2004г.

По проект “Начало”,реализиран  в общините Шумен, Върбица, Нови Пазар и село Бяла река – курсове за деца и младежи по български език, математика и клубни дейности за социална адаптация и интеграция в обществения живот. Финансиран по “ИА ФАР- ИСС/ТГС”.

РКИКЦ – ромски културно- информационен консултантски център.

 Реализация през 2003 г.- 2004 г. 

Проект “Заедно” на РФ „ИСКРА” по “ИА ФАР- ИСС/ТГС”  -  изграждане на РКИКЦ – ромски културно-информационен консултантски център с информационна служба с библиотека; секция “Ромска култура и изкуство”; издателско звено; секция “Образование” и консултантско бюро., организиране на информационни, консултантски, образователни дейности, насочени към ромите и жителите на крайните квартали в град Шумен.

Стажантски курсове за младежи

-          готварство

-          строителство

-          озеленители 

            По проект “Срещу бедността” на РФ „ИСКРА”, през 2005-2006г. се организират три стажантски курса с цел добиване на квалификация и подобряване на адаптивността към пазара на труда, финансиране от ЕС чрез МТСП, по програма “Инициативи за младежка заетост”.

Детски и младежки дейности – “SOS” клубове и танцови състави през 2005-2006г.            В три общини, в градовете Шумен, Велики Преслав, Върбица се формират танцови клубове с деца и младежи, както и “SOS” клубове за превенция на насилието и агресията. По проект “Ето тук и сега” на РФ „ИСКРА”, финансиран от ЕС чрез МТСП, по програма “Укрепване на капацитета и сътрудничеството на местно равнище”.

Организиране на подготвителни курсове за матура и кандидатстудентски изпити за младежи от етнически малцинства с фокус върху ромите в област Шумен (гр. Шумен) 2008 г.          Организиране на подготвителни курсове за матура и кандидатстудентски изпити за младежи от етнически малцинства с фокус върху ромите в област Шумен (гр. Шумен) по проект „Техническа помощ за осъществяване на образователния компонент по проект „Подобряване на състоянието и приобщаване на малцинствените групи в неравностойно положение със специален фокус върху ромите” (Ref. No.: EuropeAid/ 122908/ D/ SER/ BG), GET German Education and Training GmbH in Consortium with Open-Society Institute-Sofia.

Проектът на територията на Шумен е осъществени изцяло с доброволен труд на членовете и доброволците на фондацията и със собствени средства.

Логистично осигуряване на организацията на теренно проучване на проблемите в местните общности за целите на качествено проучване на проблеми и предизвикателства на майчиното и детско здравеопазване - 2009 г.            Логистично осигуряване на организацията на теренно проучване на проблемите в местните общности за целите на Доклада „Държавата трябва да е достатъчно богата за здравето на децата си /Обобщени резултати от качествено проучване на проблеми и предизвикателства на майчиното и детско здравеопазване/ в Перник, Монтана, Шумен, Смядово, Долни Цибър и София по проект на Институт „Отворено общество” и УНИЦЕФ. Проектът на територията на Шумен е осъществени изцяло с доброволен труд на членовете и доброволците на фондацията и със собствени средства.

Провеждане на тематични здравни беседи в ромските квартали на гр. Шумен и гр. Велики Преслав - 2008 г. - 2010 г.            В гр. Шумен и гр. Велики Преслав организацията провежда поредица от срещи и беседи с роми от различни квартали съвместно с комисията по „Здравеопазване” към Ромския обществен съвет към община Шумен по следните теми: „Семейно планиране”, „Детско и майчино здраве”, „Болести предавани по сексуално-преносим път”, „Употреба на наркотични вещества и последствия от тях” и други, свързани с повишаването на здравната култура на ромското население.

Инициативите са осъществени изцяло с доброволен труд на членовете и доброволците на фондацията и със собствени средства.

 

Проекти, осъществени с помощта на външно финансиране

ЕС чрез МТСП, по програма “Укрепване на капацитета и сътрудничеството на местно равнище  BG 0202.01 “Насърчаване на заетостта на младежите”

2005 г.            Проект “Ето тук и сега” се реализира в три общини, в градовете Шумен, Велики Преслав, Върбица за утвърждаване на устойчив модел за интеграция на безработни младежи в социалното и културното пространство и за повишаване на пригодността за заетост на младежите, за повишена адаптивност, инициатиност чрез придобиване на трудови навици и практически умения за осъществяване на клубни младежки и детски дейности. Организират се детски “SOS” клубове и младежки и детски танцови състави.

ЕС чрез МРРБ, по програма “Социална интеграция”     бюджетна линия: BG 0102.06.013              2004 г.            Проект “Начало” провежда ограмотителни курсове (с лингвистична и математическа начална грамотност) и дейности, насочени към мотивирането и активизирането на целевата група и бенефициентите в общественото и публично пространство. По проекта са привлечни и ограмотени 150 роми от Шумен, Нови пазар, Върбица, село Бяла река; успешно практическо овладяване на българския език като средство за комуникация в различни ситуации и като средство за социална адаптация и интеграция в обществения живот.

ЕС чрез МРРБ, по програма “Социална интеграция”     бюджетна линия: BG 0102.06.006

2004 г.            По проект “Заедно” се формират няколко звена на РКИКЦ – ромски културно-информационен консултантски център и няколко нови секции: информационна служба с библиотека; секция “Ромска култура и изкуство”; издателско звено; секция “Образование” и консултантско бюро. Дейностите целят активизиране за участие на ромите в обществения и културния живот от всички възрастови групи; провокиране на интереса и участието на обществеността и институциите като цяло към интеграцията на ромската общност в социалната и образователната среда; усъвършенстване на управленския и техническия капацитет на организациите; публикации и създадени нови партньорства.

Здравно образование и промоция на здраве

През 2008 г., 2009 г. и в началото на тази година в гр. Шумен и гр. Велики Преслав организацията е провела поредица от срещи и беседи с роми от различни квартали съвместно с комисията по „Здравеопазване” към Ромския обществен съвет към община Шумен по следните теми: „Семейно планиране”, „Детско и майчино здраве”, „Болести предавани по сексуално-преносим път”, „Употреба на наркотични вещества и последствия от тях” и други, свързани с повишаването на здравната култура на ромското население.

“Осигуряване на достъп на ромското население до здравеопазването”

Осигуряване на достъп и информация на ромското малцинство до здравна система; промяна на нагласите; превенция на основните заболявания, разпространени сред ромското население; повишаване на здравната култура.

Местоположение гр. Шумен

Реализация на кампания в 15 града; реализация на информационни сесии и на няколко вида образователни събития.

Партньор; участие в организацията и реализацията на информационни сесии в град Шумен.

Превенция и контрол на инфекциозни заболявания (туберкулоза, ХИВ/СПИН, полово предавани инфекции)

През 2009 година екипът на организацията, съвместно с РИОКОЗ Шумен реализираха анти-СПИН кампания на терен в ромските квартали „Бялата пръст” и „Витоша”, като бе предоставена информация на общността, особено сред младите роми в ученическа възраст за болестта и начините за предпазване. Бяха разпространени информационни материали, реализирани посещения на място и проведени беседи по темата.

Организацията е известна със своята мобилност – обхващането на малки населени места в близост до град Шумен, свързани отново с промоция на здраве.

Февруари – Март 2009 г.

Заглавие: Подобряване здравната информираност на роми от обособени квартали и гета на територията на селски общини от област Шумен

Предмет:  Здравеопазване

Географски фокус: Шумен област

Методи на работа    -           Информационни

Резултати от проекта

Организирана кампания за промоция на здраве в три населени места с компактно ромско население на територията на област Шумен

Водеща организация.

Партньори: доброволци от общността

Февруари – Април 2009 г.

Заглавие: 8 април – Международен ден на ромите

Предмет: Култура

Географски фокус: Шумен, Велики Преслав

Методи на работа     Организационни

Резултати от проекта

•Брошура с информация за 8 април

•          Тениски

•          Конни надбягвания

•          Футболни срещи между кварталите и другите градове от областта /Нови Пазар, Велики Преслав/

•          Концерт в младежкия театър в гр. Шумен

Ромска фондация „Искра” ежегодно организира и участва в събития и чествания, свързани както с ромската общност, така и с традициите, отразяващи дейността на гражданското общество в Шуменска област.

Реализирани проекти

Намаляване на настанените в социални заведения деца с противообществени прояви и деца-жертви на насилие от община Шумен.

Местоположение община Шумен.

Предоставяне на социални услуги в създадените клубове към двата центъра /единия – клуб “Бъдеще” към РФ “Искра”/ като превантивна работа с децата и семействата в риск.

партньор /водеща организация –ОССП/

продължителността на проекта

01.05.2000 г. – 30.09.2002 г.

Британски ноу-хау фонд  “Спасете децата”-Великобритания – 1000 София, ул. “Ив. Вазов” № 38, ет.2, ап.2, 02/ 98652521 e-mail: scfsofia@mobikom.com

От 2003 г. /след приключване на финансирането на ОССП/ РФ “Искра” е водеща.

“Обединен детски комплекс “Аз ще бъда първолаче”

(а)  цел и местоположение

Създаване на условия за практическо усвояване на български език и разширяване на жизнения опит на ромските деца, необходим за постъпване в първи клас и стимулиране на интереса на техните родители към образованието.

Местоположение гр. Шумен, ЦДГ № 34 “Пролетна дъга”

(б)  резултати

Създадени условия за равни възможности на 30 деца от групи в неравностойно положение за постъпване в първи клас; 30 семейства-мотивирани родители, които бяха привлечени като равностойни партньори в образователно-възпитателните дейности; повишена квалификация на трима учители и трима помощник-учители за работа с деца-билингви и в неравностойно положение.

Водеща,   продължителност на проекта

01.06.2002 г. – 30.09.2002 г.

Проект “Реформа за повишаване на благосъстоянието на децата в България”; Компонент 3: Превенция срещу изоставянето на деца от общности в неравностойно положение.

Световна банка чрез МТСП, София 1000, ул. “Триадица” 2, партер, стая 2, 02/ 9812527

“Аз искам да се уча”

(а)цел и местоположение

Чрез създаване на условия за практическо усвояване на български език и разширяване на жизнения опит на деца в неравностойно положение от различни етноси достигане на оптимална готовност за  постъпване в първи клас и стимулиране на интереса на децата и техните родители към образованието.

Местоположение гр. Шумен, ЦДГ № 5 “Латинка”

(б)       резултати

Създадени условия за равни възможности на 20 деца от групи в неравностойно положение за постъпване в първи клас; 20 семейства – мотивирани родители, които бяха привлечени като равностойни партньори в образователно-възпитателните дейности; повишена квалификация на двама учители и един помощник-учител за работа с деца-трилингви и в неравностойно положение.

продължителността на проекта

01.12.2002 г. – 30.09.2003 г.

Проект “Реформа за повишаване на благосъстоянието на децата в България”; Компонент 3: Превенция срещу изоставянето на деца от общности в неравностойно положение.

Световна банка чрез МТСП,, София 1000, ул. “Триадица” 2, партер, стая 2, 02/ 9812527

“Начало”

Преодоляване на социалната и културната маргинализация на неграмотните представители на ромската общност чрез организиране на ограмотителни курсове /лингвистична и математическа начална грамотност/ и дейности, насочени към активизирането им в общественото и публичното пространство. Едновременно с това проектът цели и подобряване на нагласата за образование сред представителите на ромската общност като начална стъпка в процеса на интеграция. Нуждата от реализиране на дейностите по проекта /мотивационни, ограмотителни, клубни, културни/ съответстват на нуждите, затрудненията, ограниченията пред ромските общности в аспекта им на невъзможност да инициират успешни практики за преодоляване на маргинализацията.

Проектът бе реализиран в три общини с групи в конкретни населени места с големи компактни маси ромско население: Шумен, Върбица, Нови пазар. Привлечени и адаптирани роми без начална грамотност към образователната среда; ограмотени 150 роми от Шумен, Нови пазар, Върбица, село Бяла река; успешно практическо овладяване на български език като средство за комуникация в различни ситуации и като средство за социална адаптация и интеграция в обществения живот.

Водеща

30.11.2003 г. – 30.09.2004 г.

ЕС чрез МРРБ, по програма “Социална интеграция”, бюджетна линия: BG 0102.06.013

“ИА ФАР- ИСС/ТГС”, 1202 София, ул. “Кирил и Методий” 17-19, 02/ 9405987

. “Заедно”

Реализиране на конкретна местна стратегия и практики, стимулиращи интелектуалните способности на ромите за преодоляване маргинализацията на малцинствените общности, осъзнаване на необходимостта от промяна на статуса “безработен” и утвърждаване на устойчив модел за интеграцията им в социалната среда. Създаване на условия за подобряване на качеството на предлаганите на ромското население /живеещо в компактни маси в пет от кварталите на града/ услуги чрез разширяване на дейността на РКИКЦ “Искра” и разкриване на нови секции: информационна служба с библиотека; секция “Ромска култура и изкуство”; издателско звено; секция “Образование” и консултантско бюро.

активизиране за участие на ромите от всички възрастови групи; провокиране на интереса и участието на обществеността и институциите като цяло към интеграцията на ромската общност в социалната среда; усъвършенстване на управленския и техническия капацитет на организацията;  публикации и създадени нови партньорства.

 

Водеща роля

30.11.2003 г. – 30.09.2004 г.

ЕС чрез МРРБ, по програма “Социална интеграция”, бюджетна линия: BG 0102.06.006

“ИА ФАР- ИСС/ТГС”, 1202 София, ул. “Кирил и Методий” 17-19, 02/ 9405987

“Осигуряване на достъп на ромското население до здравеопазването”

Осигуряване на достъп и информация на ромското малцинство до здравна система; промяна на нагласите; превенция на основните заболявания, разпространени сред ромското население; повишаване на здравната култура.

Местоположение гр. Шумен

реализация на кампания в 15 града; реализация на информационни сесии и на няколко вида образователни събития.

партньор; участие в организацията и реализацията на информационни сесии в  град Шумен

01.02.2003 г. – 30.09.2003 г.

ЕС чрез МРРБ, по програма “Социална интеграция”, бюджетна линия: BG 0102.06.006

“ИА ФАР- ИСС/ТГС”, 1202 София, ул. “Кирил и Методий” 17-19, 02/ 9405987

Осигуряване на възможности за трудова заетост

Реинтеграция на продължително безработни от рискови групи чрез осигуряване на работа; подобряване на жизнената среда; осигуряване на възможност за интеграция и пълноценност на деца в риск, възрастни хора над 70 години, инвалиди и самотни майки.

Местоположение гр. Шумен

Осигуряване на трудова заетост на пълно работно време за 16 дълготрайно безработни лица; разширяване на предоставяните от РФ “Искра”  социални услуги и поддържане и опазване на сградния фонд. Предоставяне на социални услуги на: 24 лица – домашен социален патронаж; 40 деца в риск. Подобрено сътрудничеството с Дирекция “Бюро по труда”.

Водеща

31.01.2004 г. – 31.12.2004 г.

Дирекция “Бюро по труда” – Шумен

Шумен 9700, ул. “Иван Александър” 108,  052/ 800 324

“Ето тук и сега”

Утвърждаване на устойчив модел за интеграция на безработни младежи в социалното и културното пространство чрез реализиране на мерки и практики за осъзнаване на необходимостта от промяна на статуса “безработен” - повишаване на пригодността за заетост на младежите, адаптивност, инициативност чрез придобиване на трудови навици и практически умения за осъществяване а клубни младежки и детски дейности – “SOS” клубове и танцови състави.

Местоположение – в три общини, в градовете Шумен, Велики Преслав, Върбица.

Повишена пригодност за заетост на 19 младежи, организиращи дейността на шест клуба в три града.  Осмисляне на свободното време като превантивна мярка срещу социални рискове; провокиране на интереса на обществеността и институциите и осигуряване на подходяща социална среда за развитие на младежката общност. Разширяване на дейността на РФ “Искра”  - създадени нови два филиала.

01.06.2005 г. – 31.05.2006 г.

ЕС чрез МТСП, по програма “Укрепване на капацитета и сътрудничеството на местно равнище”, бюджетна линия: BG 0202.01 “Насърчаване на заетостта на младежите”

1000 София, ул. “Триадица” № 2

“Срещу бедността”

Утвърждаване на устойчив модел за интеграция на безработни младежи до 24 години в социалното и икономическото пространство на базата на реализиране на конкретни ефективни мерки и практики за осъзнаване на необходимостта от промяна на статуса “безработен”, повишаване пригодността за заетост на младежите и мотивиране на работодателите.

            Проектът бе насочен към дълготрайно безработни младежи /до 24 години в неравностойно положение, със средно образование, без трудов стаж/ и перспективните младежи до 29 години /служители на фирмите, които  назначиха завършилите стажантските програми/ и дефинира дейностите си с оглед на нуждите и проблемите им, в аспекта на социална и икономическа интеграция. Мотивирането на младите хора за участие в трудовия процес чрез стажантските програми спомогна за своевременното преодоляване на маргинализацията им, за създаване на благоприятни условия и нагласи за придобиване на професионални умения и повишаване на икономическата им самостоятелност. Клубната дейност, предвидена по проекта, противостои на ниската самооценка на представителите на целевите групи и създава предпоставки за повишаване на тяхната адаптивност към социалната среда.

            Проектът целеше утвърждаване на устойчив модел за интеграция на безработни младежи до 24 години чрез реализиране на мерки и практики за осъзнаване на необходимостта от промяна на статуса “безработен”,  повишаване пригодността за заетост на младежите и мотивиране на работодателите. Проектът бе насочен към осигуряване на възможности за предотвратяване на социалната изолация и увеличаване на пригодността за заетост и адаптивност чрез придобиване на трудови навици и практически умения по време на стажуване. Дейностите бяха адресирани към: - 20 младежи със средно образование без професионална квалификация до 24 години, включени в три стажантски курса; - трима работодатели от град Шумен; 7 младежи до 29 години, включени в програма за ротация; -провокиране на интереса и участието на обществеността и институциите за осигуряване на подходяща социална среда.

03.01.2006г. – 31.12.2006 г.

ЕС чрез МРРБ, по програма “Социална интеграция”, бюджетна линия: BG 0102.01

“ИА ФАР- ИСС/ТГС”, 1202 София, ул. “Кирил и Методий” 17-19, 02/ 9405987

2007 г. - Ромска фондация „Искра” ежегодно организира и участва в събития и чествания, свързани както с ромската общност, така и с традициите, отразяващи дейността на гражданското общество в Шуменска област.          

2008г. - Организиране на подготвителни курсове за матура и кандидатстудентски изпити за младежи от етнически малцинства с фокус върху ромите в област Шумен (гр. Шумен) 2008 г.    Организиране на подготвителни курсове за матура и кандидатстудентски изпити за младежи от етнически малцинства с фокус върху ромите в област Шумен (гр. Шумен) по проект „Техническа помощ за осъществяване на образователния компонент по проект „Подобряване на състоянието и приобщаване на малцинствените групи в неравностойно положение със специален фокус върху ромите” (Ref. No.: EuropeAid/ 122908/ D/ SER/ BG), GET German Education and Training GmbH in Consortium with Open-Society Institute-Sofia.

2008 г. - 2010 г. -  Провеждане на тематични здравни беседи в ромските квартали на гр. Шумен и гр. Велики Преслав .        В гр. Шумен и гр. Велики Преслав организацията провежда поредица от срещи и беседи с роми от различни квартали съвместно с комисията по „Здравеопазване” към Ромския обществен съвет към община Шумен по следните теми: „Семейно планиране”, „Детско и майчино здраве”, „Болести предавани по сексуално-преносим път”, „Употреба на наркотични вещества и последствия от тях” и други, свързани с повишаването на здравната култура на ромското население.

Инициативите са осъществени изцяло с доброволен труд на членовете и доброволците на фондацията и със собствени средства.

2009г. -  Логистично осигуряване на организацията на теренно проучване на проблемите в местните общности за целите на качествено проучване на проблеми и предизвикателства на майчиното и детско здравеопазване - 2009 г.      Логистично осигуряване на организацията на теренно проучване на проблемите в местните общности за целите на Доклада „Държавата трябва да е достатъчно богата за здравето на децата си /Обобщени резултати от качествено проучване на проблеми и предизвикателства на майчиното и детско здравеопазване/ в Перник, Монтана, Шумен, Смядово, Долни Цибър и София по проект на Институт „Отворено общество” и УНИЦЕФ. Проектът на територията на Шумен е осъществени изцяло с доброволен труд на членовете и доброволците на фондацията и със собствени средства.

2010 г. – Реализиран проект “ОВЛАСТЯВАНЕ НА БЕЗВЛАСТНИТЕ ПО ВРЕМЕ НА КРИЗА”,финансиран от Институт „Отворено общество“ – София.

По-успешна социална интеграция на децата и младежите чрез участие в извънучилищни дейности.

Специфични цели:

1.1       Развитие и съхраняване на ромската идентичност и култура на децата и младежите чрез осигурен достъп до услуги, развиващи творческия им потенциал и умения за социална интеграция.

1.2       Развитие на социални комепетенции, изравняващи шансовете за успешна интеграция в мултикултурна среда.

1.3       Намаляване нивото на негативизъм  по отношение на ромското малцинство и намаляване на изолираността на ромските деца.

1.4       Превенция на противообществените прояви и отпадането от училище.

1.5       Повишена обществена информираност относно ромските традиции, бит и култура и подобрени интеркултурни комуникации.

2010 – 2012 г. – реализация на проект по  Програма “Подобряване на контрола на туберкулозата в България”  на Министерство на здравеопазването, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.

2011 – 2012 г. – Реализация на проект в партньорство с Асоциация“Интегро“ по Кампанията „Благодарим ти,кмете“REACT (Responsibility, Empowerment, Activism, Citizenship, Transparency – Отговорност, Овластяване, Активност, Гражданство, Прозрачност) , подкрепена от Европейската комисия като част от пилотния проект  „Пан-Европейска координация на ромски интеграционни модели” на Главна дирекция „Регионална политика” ,която се провежда в Албания,  България, Румъния, Италия и допълнително е адресирана и към европейските институции.

2013 г. -  С решение на Общински съвет – Шумен № 461 по протокол № 25 от 27.06.2013 г. бе създаден Център за социална рехабилитация и интеграция на деца от рискови групи/ЦРСИ/ към РФ“Искра.

Описание на социална услуга в общността

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца от  рискови групи”

 

                                                            РФ“ИСКРА“

 

По смисъла на Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане „Център за социална рехабилитация и интеграция" е комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване.

•          Осигурява включваща, приемаща и стимулираща развитието среда, при отчитане на рисковите за развитието на детето фактори.

•          Създаване на оптимални условия за корекционна и интеграционна работа с потребителите на услугите;

•          Оказване на подкрепа на децата и техните семейства;

•          Оценка нуждите на детето.

•          Изготвяне на програма за грижи.

•          Планиране на интервенции според установените проблеми.

•          Определяне на очакваните резултати и по възможност времето за постигането им,  в зависимост от наличните ресурси.

•          Дефиниране на ролите на специалистите в обслужването на детето и специализираните интервенции, които ще извършват.

 

Целеви групи:

 

•          Деца на възраст между 7 и 18 години в риск от отпадане от училище;

•          Деца на възраст между 7 и 18 години, отпаднали от училище и Деца в училищна възраст, необхванати от образователната система;

•          Семейства на гореизброените групи.

 

 

Дейности в ЦСРИ:

А. Услуги по превенция

1. Услуги по осигуряване на достъп до социални ресурси

 

Цел: Да свържат децата и семействата в риск с подходящи социални, образователни, здравни, административни и други услуги в зависимост от техните нужди и проблеми.

 

Дейности:

-          Активно идентифициране на рискови ситуации, деца и семейства в риск;

-          Насочване;

-          Информиране;

-          Ориентиране.

-          Образователна оценка;

-          Насърчаване включването в училищния живот;

-          Програми за алтернативна училищна среда;

-          Програми за връщане на отпадналите в училище;

-          Работа с родителите – „Училище за родители”;

-          Работа с учителите и училището.

 

2.Услуги по развиване на умения за живот и превенция на рисково поведение

 

Цел: Придобиване на знания и умения, развиване на нагласи за поведение, подпомагащо пълноценното развитие на детето, социална интеграция и семеен живот.

 

Дейности:

-          Идентифициране и оценка;

-          Планиране на услугата;

-          Кампании;

-          Обучения;

-          Групови дейности;

-          Индивидуална работа;

-          Занимания за свободното време.

 

Теми:

-          права и отговорности на детето;

-          държавни институции, форми на социална регулация;

-          здравословно хранене;

-          семейно планиране;

-          сексуално и репродуктивно здраве и поведение;

-          превенция на насилие и агресия;

-          превенция на отклоняващо се поведение.

-          познания за отношенията между половете, половия живот, семейството и неговите функции;

-          умения за разбиране на другия, за общуване, за справяне с конфликти, за дискутиране на различните предразсъдъци;

-          еманципацията, промяна на ролите на бащата и на майката, разлики според страните и традициите и пр.

 

 

Б. Услуги за интеграция и реинтеграция

1. Подкрепа за развитие на личностово развитие и способности на децата

 

Цел: Развитие на способностите на децата в съответствие с техните възможности и желания. Развитие на способностите им да разбират по-добре себе си, другите и света чрез специфичния език на изкуството, на спорта, в условията на взаимодействие в група.

 

Дейности:

-          проучване на нуждите и интересите на децата;

-          осигуряване на набор от дейности/ателиета и теми като „Училищна подкрепа”,  „Готвене”, арт-терапия, театър, Кино, Футбол, пикници, посещения на ресторант, екскурзии, посещения на музеи, литература, психомоторика, занимания по български език.

 

2. Развитие на умения за самостоятелен живот

 

Цел: Придобиване на знания и умения за самостоятелен и независим живот.

 

Дейности:

-          Оценка на нивото на социална компетентност и умения и планиране;

-          Професионална ориентиране и консултиране;

-          Професионално и трудово мотивиране на младежите;

-          Семейно планиране;

-          Умения за бюджетиране и домакинство;

-          Индивидуална и групова работа за формиране на нагласи и поведенчески практики за самостоятелен и независим живот;

-          Информиране, насочване, консултиране;

-          Сексуално и репродуктивно здраве и поведение.

-          Създаване на подкрепящи мрежи:

         реформиране на връзките със значимите други;

         житейско планиране.

-          Оценяване променящите се потребности на младежа с цел осигуряване на всестранна подкрепа и улесняване на достъпа до различни и необходими социални услуги и институции - Личен съветник;

-          Изготвяне на индивидуална, адаптирана към конкретния случай програма - План за жизнения път;

-          Посредничество и застъпничество пред Бюро по труда и др. институции и социални услуги;

-          Групи за взаимопомощ;

-          Програми за придобиване на професионална квалификация със съответен сертификат.

 

3. Консултиране и подкрепа

 

Цел: Постигане на промяна в разбирането и оценката на потребителя за неговата житейска ситуация или проблем, промяна в неговата гледна точка и по този начин отваряне на нови възможности за нови решения. Предоставяне на практическа подкрепа за постигането на тази промяна.

 

Дейности:

-          прием и изслушване

-          информиране

-          ориентиране

-          учене

-          посредничество

-          практическа индивидуална подкрепа за ползвателя.

 

 

В. Услуги от мобилен тип

 

1. Мобилни екипи за работа в етнически обособени квартали

 

Цел: Работа на терен по идентифициране и решаване на конкретни проблеми като отпадане от училище, не посещаване от училище, семейни проблеми от различно естество. 

 

Дейности:

•          Работа с децата и семействата за изясняване на необходимостта децата им да посещават училище;

•          Оценка на пригодността на децата за училище;

•          Работа с местната общност с цел превенция на отпадането от училище.

 

 

 

Човешки и материални ресурси:

 

            Екипът на ЦСРИ ще се състои от:

•          Ръководител – 1 бр.;

•          социални работници – 2 бр.;

•          психолог – 1 бр.;

•          специалист терапевтични дейности – 1 бр.;

•          педагози – 2 бр.;

•          медицинска сестра – 1 бр.;

•          хигиенист – 1 бр.;

•          работник по поддръжка на сградата – 1 бр.;

•          общностни медиатори – 2 бр;

•          доброволци – 4 бр.

държавно делегирана дейност.

Описание на материалната база:

            Центърът за социална рехабилитация и интеграция за деца в риск ще се помещава в имот – частна общинска собственост, на който Ромска фондация “Искра” е ползвател, съгласно учредено вещно право на ползване за срок от 10 години, считано от 24.09.2008 г.

            Имотът е с обща площ 1 346 кв.м., заедно с изградена в него едноетажна масивна сграда със застроена площ 284 кв.м. Сградата е в много добро състояние, отремонтирана и поддържана и се състои от общо 5 зали, с площ съответно: една зала – 50 кв.м., една зала – 40 кв.м. и три зали с площ по 25 кв.м. всяка. В сградата има 2 бр. санитарни възли и едно допълнително помещение с площ 6 кв.м.

Партньори:

Ромска фондация “Искра” работи в тясно сътрудничество с Община Шумен от 2000 г., като реализира съвместни проекти, насочени към подкрепа на деца и семейства от ромската общност. Пример за доброто партньорство с общинска администрация е и факта, че Община Шумен учреди безвъзмездно вещно право на ползване на имот – общинска собственост на Ромска фондация “Искра” за осъществяване на обществено полезна дейност още през 2000 г. за срок от 10 години. След изтичане на срока за предоставяне на сградата, отново беше взето решение от Общински съвет – Шумен за безвъзмездно право на ползване на имота за срок от 10 години.

За осъществяване на дейностите по предоставяне на услугата “Център за социална рехабилитация и интеграция за деца в риск”, Ромска фондация “Искра” ще работи съвместно с Община Шумен за разкриване на услугата като държавно делегирана дейност.

При извършване на предвидените дейности в центъра ще бъдат включени  доброволци от ромската общност, които познават семействата  в риск и имат авторитет в общността.

Услугите в ЦСРИ ще се предоставят в сътрудничество с Дирекция “Социално подпомагане” – Отдел “Закрила на детето”, гр.Шумен. В случай, че се идентифицира риск при дете – клиент на Центъра, ще се подава сигнал в ОЗД – Шумен, съгласно Закона за закрила на детето.

С партньорите на Ромска фондация “Искра”: Център за обществена подкрепа – Шумен, ІІІ ОУ “Димитър Благоев” – Шумен, VІ ОУ “Е. Марковски” – Шумен,СОУ „Трайко Симеонов“ и с всички институции в гр. Шумен, работещи по проблемите на децата и младежите от рискови групи, ще бъдат сключени споразумения за партньорство при предоставяне на социалната услуга ЦСРИ. В споразуменията за партньорство ще бъде ясно регламентиран начина на взаимодействие, а именно: насочване на клиенти, съвместна мобилна работа, организиране на обучения и кампании.

        От  01.04.2014 г.Ромска фондация „ИСКРА“ стартира проект „Подкрепа за заетост".По проекта чрез ДБТ – Шумен  са назначени 4 души по трудови договори за срок от 6 месеца.Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма“Развитие на човешките ресурси“,съфинансирана от Европейският социален фонд на Европейския съюз.

Ромска фондация“Искра “ще изпълнява  на регионално ниво проекта „Готови за училище 2014/2015“. Проектът е инициатива на ТСА, която ще се реализира в сътрудничество със Световната Банка и ще има за цел да измери ефективността на различни подходи за повишаване на записването и посещаемостта на децата от уязвими общности в детските градини. Тези подходи включват безплатен достъп до детските градини, предоставяне на финансов стимул на семействата при редовно посещение, информиране  и медиаторство.Това ще бъде първата програма в Източна Европа, насочена към уязвими общности, която ще представи статистически валидни данни за въздействие на национално ниво. Надяваме се резултатите от тази програма да допринесат за позитивна промяна в  образователните политики. Проектът ще започне през януари 2014г. и ще обхваща учебната 2014г./2015г. Дейностите ще се реализират в 240 населени места на територията на цялата страна. На конкурсен принцип са  избрани организации, които ще изпълняват проекта на регионално ниво.На регионално ниво РФ“Искра“ ще стартира  през месец май 2014 г. Дейностите ще се реализират в следните населени места:

Гр.Шумен, гр.Нови Пазар, гр.Велики Преслав, гр.Върбица, с.Ивански,с.Стоян Михайловски,с.Вълнари,гр.Н.Козлево,с.Лъвино,гр.Тервел,с.Друмево,гр.Тутракан.

Ще бъдат изпълнявани следните задачи:

1.         Подбор на 30 семейства с поне 1 дете на възраст 3-5г. по предварително разработени критерии от всяко населено място. Населените места ще бъдат предварително определени. Броят на населените места може да варира между 9 – 21 в зависимост от съответната област/регион.

2.         Провеждане на домашни посещения от социален работник в началото и в края на проекта за индивидуално консултиране/съдействие за записване в детските градини на необхванатите деца (подготовка на документи, придружаване, срещи с директорите) и последващо записване в предучилищни групи/училище.

3.         Заплащане на таксите за детска градина за периода септември 2014г.-юни 2015г.

4.         Проследяване на присъствието на децата по определен график за внезапни проверки на място.

5.         Ежемесечно отчитане на присъствието на децата в предварително създадена от ТСА база данни, на основа на присъствени списъци от детската градина и резултатите от внезапните проверки.

6.         Ежемесечно разпределение на ваучери за храна (на стойност 20 лева) на семействата на децата от една-трета от населените места, под условие за „перфектна“ посещаемост

7.         Организиране на 5 информационни групови родителски срещи.

Екипът на проекта ще включва:

1.         Координатор (извършва проверките на място, въвежда и препраща данните за присъствие, участва в родителски срещи)

2.         Социален работник (съдейства при подбора на деца, съдейства за записване на необхванатите деца в детски градини, извършва домашни посещения, провежда родителските срещи, участва в разпределението на ваучери за храна).

3.         Местно лице за контакт във всяко населено място (съдейства при подбора на деца, придружава социалния работник при домашните посещения, организира груповите родителски срещи, участва при разпределението на ваучери за храна).

05.09.2014 г.                                                                       С уважение:

Гр.Шумен                                                    Серги Каракашев – предс.на УС на РФ“Искра“

 

 

 

Откриване на детска изложба по проект "Готови за училище",финансиран от "Тръст за социална алтернатива",реализиран от РФ "Искра".